Algemene voorwaarden voor dienstverlening

 • AdLinq
 • Generaal Gavinstraat 84
 • 6562 ML Groesbeek
 • Inschrijfnummer KvK 09167896
 • hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: AdLinq

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn, onder de voorwaarden die onder lid 1 zijn bepaald, eveneens van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de uitvoering waarvan gebruiker derden inschakelt.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. venietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbod

 1. Elk aanbod is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De in een aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede van eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden, ook niet als de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het in de overeenkomst afgesproken uurtarief of bij gebreke daarvan de in de branche gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de op die fase betrekking hebbende declaraties heeft betaald.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle schade die gebruiker lijdt als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 4 t/m 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 10 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de uurtarieven van gebruiker zoals die in de overeenkomst zijn vermeld.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Het verschuldigde honorarium en de eventuele overige verschuldigde kosten zullen periodiek, in beginsel per kalendermaand, in rekening worden gebracht.
 6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen aan opdrachtgever door te berekenen voor zover deze zich hebben voorgedaan tussen het moment van aanbieding en levering.
 8. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 9. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging ingaat vermelden.
 10. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, onder de voorwaarde dat deze opzegging door gebruiker wordt ontvangen voordat de verhoging ingaat.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat gebruiker aan hem verschuldigd is.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering alsdan incassokosten verschuldigd.
 2. De incassokosten worden berekend conform de volgende percentages van het te incasseren bedrag:
 • 15% bij vorderingen tot € 2.950,00
 • 10% over het meerdere tot € 5.900,00
 • 8% over het meerdere tot € 14.748,00
 • 5% over het meerdere tot € 58.990,00
 • 3% over het meerdere boven € 58.990,002.

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij het verrichten van die werkzaamheden niet uitgevoerd wenst te zien.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Einde van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. De overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan; door opzegging conform artikel 7 lid 10 van deze algemene voorwaarden; of door volbrenging van de opdracht, mits duidelijk is omschreven wanneer de opdracht is volbracht.
 3. De overeenkomst aangegaan voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd eindigt voorts tussentijds door wederzijds goedvinden; door opzegging conform artikel 7 lid 10 van deze algemene voorwaarden; of door ontbinding.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtnemening van de in de overeenkomst genoemde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 5. Indien de overeenkomst (al dan niet tussentijds) wordt ontbonden door gebruiker vanwege een tekort koming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, heeft gebruiker recht op vergoeding van de schade vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies.
 6. Indien de overeenkomst (al dan niet tussentijds) wordt beëindigd door gebruiker, zal gebruiker, na betaling van hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de tot dan toe verrichte werkzaamheden verschuldigd is, in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de beëindiging het gevolg is van alleen aan de opdrachtgever toe te rekenen feiten en omstandigheden.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich brengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 8. Indien de overeenkomst (al dan niet tussentijds) wordt beëindigd, is opdrachtgever te allen tijde gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De vorderingen die gebruiker uit hoofde van die declaraties op opdrachtgever heeft, zijn terstond opeisbaar. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zodra die declaraties zijn voldaan.

Artikel 12 Opschorting

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Gebruiker behoudt in alle gevallen het recht op vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden deze goederen binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, niet aan de onder lid 1 genoemde verplichting voldoet, is opdrachtgever vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan gebruiker verschuldigd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker. Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade als bedoeld in lid 4, is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De schade die door de assuradeur van opdrachtgever wordt gedekt, wordt op de door gebruiker op grond van dit artikel te vergoeden schade in mindering gebracht.

Artikel 15 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van het werk dat gebruiker op grond van de overeenkomst heeft verricht, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop het werk, of een gedeelte daarvan, aan opdrachtgever is opgeleverd.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, , is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker daartoe gerechtigd zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling. In voorkomend geval is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, elektronische bestanden, overeenkomsten, ontwerpen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen die verband houden met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever alsmede de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

 1. Gebruiker heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen dertig dagen na de dag waarop de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever is toegezonden.
 2. Ten aanzien van op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden bestaande overeenkomsten gelden wijzigingen voor zover opdrachtgever niet binnen dertig dagen na die inwerkingtreding schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij niet aan die gewijzigde algemene voorwaarden gebonden wenst te worden. Ten aanzien van de overeenkomst met de opdrachtgever die een dergelijke schriftelijke kennisgeving uitbrengt, gelden de algemene voorwaarden zoals die golden ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Aldus in werkingtredend op 1 mei 2010 te Groesbeek