Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met AdLinq administratieve dienstverlening, hierna te noemen AdLinq. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Met het verstrekken van uw gegevens heeft u toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens zoals in deze overeenkomst is opgesteld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AdLinq rust.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AdLinq verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doeleinden kan AdLinq de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Persoonsgegevens klanten: 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN- nummer;
 • Bankgegevens;
 • Voornaam partner;
 • Tussenvoegsel partner;
 • Achternaam partner;
 • Geboortedatum partner. 

Persoonsgegevens leveranciers: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door AdLinq opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door AdLinq verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsberichten en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor bovenstaande doeleinden kan AdLinq de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AdLinq opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Overige bepalingen

Welke gegevens worden verwerkt middels de website

Voor het leggen van contact vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen in de velden op het formulier onder “contact” op onze website. Die gegevens hebben we nodig voor een zo volledig mogelijke beantwoording van uw informatie aanvraag.

Bewaartermijnen

AdLinq bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

De gegevens van sollicitanten worden tot 12 maanden na toestemming van een kandidaat bewaard. Zonder geldige toestemming worden de gegevens van sollicitanten na vier weken vernietigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van de CRM-omgeving;
 • De automatisering van de (financiële) administratie;
 • De automatisering van het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en loonberekeningen.

Met de genoemde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens AdLinq van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitnodigingen en overige mailingen

Indien u klant bent van AdLinq of indien u informatie aanvraagt bij ons, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante dienstverlening. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden van de diensten zullen we dat aan u laten weten. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door contact op te nemen met AdLinq (info@adlinq.nl).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over ons. Indien u meer informatie wilt over AdLinq, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 5 september 2018.